Nếu còn chậm trễ, sẽ bị quở trách. Từ nay, nô sẽ cùng quan nhân vĩnh biệt. Việc của quan nhân, nô đã bái trình Ngũ đạo tướng quân. Hãy nhẫn nại, chỉ một trum ban ca tháng sau, sẽ trum ban ca được vô sự.

Phạm Nhị Lang lòng thấy thương cảm, bỗng khóc to lèn. Tỉnh dậy, nhớ lại những lời trong mộng, nửa tin nửa ngờ.

Vừa được đúng một tháng ba Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại mưoi ngày, bỗng thấy ngục tốt Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại theo lệnh của Đại doãn, dẫn Phạm Nhị Lang đến ngục. Nguyên ở phủ Khai Phong có một tiểu thương tên là Đổng Quý, một hôm xách một cái làn, đi ra ngoài thành.

Bỗng thấy một bà bà đứng trước cửa gọi lại, đưa cho Đổng Quý một vật.

Đó là vật gì vậy? Đó là một đoá hoa dành dành làm bằng hạt châu. Đêm hôm Chu Chân từ nghĩa địa trở về, đã đánh rơi đoá hoa ngọc này ở trong nhà. Bà bà nhặt được, không biết đáng giá bao nhiêu, muốn bán lấy một vài quan tiền làm của riêng. Đổng Quý nói: Lấy mấy tiền? Bà bà nói: Tuỳ ý. Đổng Quý Hướng Dẫn Trùm bắn cá nói: Trả bà Hướng Dẫn Trùm bắn cá hai quan. Bà bà nói: Được. Đổng Quý trả tiền, rồi đem đến nha môn, đưa cho viên quan Quan sát, để xem xét.

Viên quan Quan sät ben dem cäi hoa ngoc d6 den nhä Täo Mön Ly, nhcf Chu Dai Lang vä Chu ma ma xem, hai nguöi xem qua, nhän räng dö lä.