Một sửa đổi về việc tai tra chanh quan cấm thả lưới sẽ được bình chọn đại biểu vào thứ năm hoặc thứ sáu. Trà chanh quán Các ngư dân gọi giận dữ để phong tỏa các cảng của Pháp.
Một sửa đổi cấm thủy sản nước sâu sẽ được bình chọn đại biểu vào thứ năm hoặc thứ sáu, như là một phần của Luật Đa dạng sinh học.
“Cataclysm”Trà chanh quán
Các Lorient Olivier Lê Nézet, Chủ tịch Ủy ban Thủy sản Anh, vung sửa đổi tức giận.

Game trà chanh quán đã có mặt ở việt nam
Đối với Olivier Lê Nézet Lorient, Chủ tịch Ủy ban Thủy sản Anh, việc sửa Trà chanh quán đổi này vượt xa các cá sâu. Nó bao gồm tất cả các Pháp tàu đánh cá và tàu sử dụng các thiết bị kéo đi, đặc biệt là nạo vét. “Đó sẽ là một thảm họa” , ông nói.
Sự từ chức của Ségolène Royal chơi

Trà chanh quán
Ségolène Royal, Bộ trưởng Bộ Sinh thái học.

Trà chanh quán là một điểm chơi game chơi lý tưởng
Chịu trách nhiệm chuyên môn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Sinh thái, Ségolène Trà chanh quán Royal, và thư ký của ông nhà nước đến đa dạng sinh học, Barbara Bompili tôn trọng vị trí được chính phủ ủng hộ của các cá sâu. Ông hỏi François Hollande và Manuel Valls nộp từ chối sửa đổi vi phạm.